Система за електронни търгове за лекарства

Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България е разработена от екипа на КОНТРАКС в периода 2015 – 2017 г. с възложител Министрество на здравеопазването (МЗ). Системата обхваща процесите по провеждане на обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти. То осигурява замяна на традиционния модел на провеждане на поръчки по ЗОП с изцяло електронни търгове.

 

Въвежда се централно договаряне с доставчиците за целите количества от даден продукт за определен период от време (1/ 2 години), които са необходими за всички държавни болници. То се извършва чрез провеждане на процедура по централно договаряне за закупуване на лекарствени продукти, групирани по анатомо-терапевтичен код (ATC) и международното непатентно наименование (INN).

 

След приключване на процедурата по централно договаряне, част от която е реален електронен търг с обратно наддаване (тип eBay), за всеки медикамент се избират класираните на първите 2/ 5 места (в зависимост от решението на Министерство на здравеопазването). След това лечебните заведения провеждат мини процедури отново чрез системата, които целят избор на доставчик на самата болница за определен период от време. Единствено класираните участници в процедурата по централно договаряне могат да участват в тези процедури, като предложената от тях цена може да бъде равна или по-ниска от договорената минимална цена от централната процедура.
Системата е проектирана и реализирана с идея за абсолютна непрекъснатост и максимално ниво на защита на данните, контрол на потребителите, времеви маркер, използване на удостоверения за квалифициран електронен подпис и други мерки против злонамерени действия.

 

Системата е разположена в облачна структура – Microsoft Azure с възможност за мащабируемост и динамично натоварване. Тя е разработена като трислойно уеб приложение. Потребителският слой е реализиран чрез ASP.NET MVC контролери и View Models. Потребителският интерфейс е изграден чрез HTML, CSS и JavaScript. В базовия (бизнес) логически слой е реализирана основната логика, а за обработката и съхранението на данните в база данни се използва Microsoft Entity Framework и MS SQL Server 2012. Трислойната софтуерна архитектура е един от най-добрите варианти за имплементация на уеб базирано приложение тип клиент/ сървър. Предимствата са изолиране на потребителския интерфейс от данните и мрежовите операции, намаляване на натоварването на мрежата, преместване на изпълнението на сървърните процеси на друг сървър при настъпването на безизходно положение. Улеснено е софтуерното проектиране – отделните слоеве се създават и изпълняват на отделни платформи. Променят се само сървърните компоненти при промяна на бизнес логиката и лесно се добавя нова функционалност. E-платформата е интегрирана със системата на Hационалния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, чрез която институцията извършва ежемесечни актуализации в Позитивния лекарствен списък.

 

Системата функционира безотказно с най-малко 5000 едновременни потребителя като има възможност за увеличаване до 10 000 при необходимост. Проектирана е така, че за в бъдеще да може да бъде разширена и да обхване и медицинските изделия и апаратура, както и да бъде използвана при процедури за закупуване на лекарствени продукти от страна на МЗ. Това ще доведе до още по-голяма ефективност на изразходваните публични средства в системата на здравеопазването – икономия от мащаба и прозрачност при покупката на скъпоструващо оборудване и консумативи. Системата може да се интегрира с използвания към момента софтуер в болничните аптеки на лечебните заведения с цел улесняване на работата в тях по отношение на следене на складовите наличности, генериране на автоматични заявки към търговците с лекарствени продукти, заявяване на нови количества в системата при изчерпване на количествата по действащи договори и т.н.