ИСОС

 

Решение, специално разработено за подготовка и провеждане на електронни заседания и гласуване, подходящо за общински съвети, държавни комисии и всички други организации, провеждащи заседания.

 

Близо десет години в редица общини и комисии в България работи успешно ИСОС – решение, специално разработено за подготовка и провеждане на заседания изцяло по електронен път, като по този начин се постига ред и оптимизация на работата. Предимствата на електронния начин на работа са безспорни:

 • Всички документи се съхраняват в електронен вид и цялата информация е достъпна в компютърна база данни
 • Електронните документи са подредени в преписки и са лесно достъпни за всеки заседател чрез преносим компютър или таблет
 • Към всяка преписка могат да се добавят както сканирани хартиени документи, така и файлове, съдържащи допълнителна информация, графики и становища на постоянните комисии

 

Системата е разработена от КОНТРАКС и позволява на участниците в заседанията да се запознаят с всички документи за предстоящата сесия. По време на дискусиите заседателят иска думата, а председателят вижда всички заявки на екрана на своя компютър, подредени по реда на постъпването им. Системата следи, при необходимост, времето за изказване. Гласуването се извършва по електронен път, а резултатите от него се отразяват автоматично в протокол от заседанието.

 

Всяка голяма публична организация или корпорация провежда редовни заседания. Годишно само за заседанията на общинските съвети се изразходват над 16 милиона листа хартия. Тази документация се съхранява в архивите и те се препълват.

 

Внедряването на системата подобрява условията на труд и нивото на комуникация, като напълно елиминира хартиеният документооборот. Това означава запазена природа, спестено време и средства в национален мащаб, сигурно съхранение на информацията и лесното ѝ използване в бъдеще.

 

Основни функции

 • Обработка и съхраняване на всички документи, касаещи заседанието
 • Следене и обновяване на информацията за всяка преписка
 • Обслужване работата на комисиите и записване на техните становища по всяка преписка
 • Организация на потока от информация между комисиите, секретариата и външни организации
 • Подготовка на дневния ред на сесия
 • Подпомагане на работата на сесията
 • Електронно гласуване
 • Архивиране и лесно търсене на документи и решения по зададени критерии