Управление на ИКТ инфраструктура

Високата устойчивост на IT инфраструктурата зависи от комплекс услуги, които екипът на КОНТРАКС е готов да предложи, а именно проучване, анализ, дизайн, планиране и внедряване на подобрения, техническа помощ и консултации.

 

 

За по-ефективно управление на ИКТ инфраструктура КОНТРАКС предоставя и пакет допълнителни услуги, сред които сервиз, системно администриране на цялостната сървърна и мрежова инфраструктура, гаранционна и извънгаранционна поддръжка, консултиране, доставка и внедряване на хардуер, софтуерни лицензи и системна интеграция.

Одит, анализ и оценка на ИКТ инфраструктура

С внедрените системи за управление на качеството, сигурността и IT услугите КОНТРАКС предлага извършването на одит на състоянието на IT инфраструктурата на клиента, като прилага добрите практики и най-новите тенденции на водещи компании в IT бранша.


Резултатите:

 • Повишена ефективност на предоставените ИТ услуги
 • Съкращаване на разходите за поддръжка на ИТ инфраструктурата
 • Повишаване на сигурността на цялата инфраструктура
 • Намаляване на възможността от сривове

 

КОНТРАКС прилага доказали се с времето методи като:

 • Обследване на наличната ИТ инфраструктура и възможностите за оптимизация
 • Повишена защита на системите чрез разделяне на нивата на достъп до ИТ инфраструктурата
 • Осигуряване на консолидация на ИТ, чрез рационализиране на инфраструктурата

 

КОНТРАКС предлага на своите клиенти проверка, одит, анализ и подобряване на цялостната ИКТ инфраструктура. Заедно с доставките на компютърен хардуер и софтуер, както и на комуникационни системи, извършва проучване на нуждите на клиентите, оглед и анализ на текущото състояние на мрежови комуникационни системи, проектиране, внедряване и разширяване на комуникационни системи.


При одитирането на информационната система, клиентът получава информация за потенциални проблеми свързани със сигурността, данни за нивото на производителност, ниво на технологично оборудване, както и общото състояние на системата. Тази информация се предоставя под формата на доклад - анализ, техническа документация и/или дизайн на системна архитектура. Докладът завършва с препоръки за подобрения, план за действие, план за инвестиции, план за използване на новите технологии и услуги, предлагани на пазара. В доклада се включват и препоръки за използване на добри практики, процеси и организационни мерки, чрез които информационната система и нейната експлоатация да бъдат изведени на по-високо на ниво на сигурност, използваемост и ефикасност. Анализът дава на мениджмънта инструмент за вземане на информирани решения по отношение на развитието и инвестициите в областта на информационните системи.


С извършване на превантивна поддръжка и вътрешно одитиране се снижава до минимум прекъсването на работата и се дава възможност за запазване на продуктивността.

Дизайн на ИКТ инфраструктура

КОНТРАКС разполага с професионален екип от опитни сертифицирани специалисти и експерти в технологичните решения на Microsoft, Cisco, Citrix, Avaya, DELL, Fujitsu и много други световни производители. Поддържа високо ниво на знанията и уменията, необходими за проектирането, изграждането и последващата поддръжка на внедрената ИКТ инфраструктура на клиента.


Процесите в корпоративния и публичния сектор изискват използването на все по-сложни и високотехнологични системи, които работят заедно за постигнето на интегрирана информационна инфраструктура. Дизайнът на високотехнологичните ИКТ системи изисква квалифицирани експерти, които разполагат с необходимите знания и технически средства, и работят при спазването на добре организирани процеси.


В допълнение КОНТРАКС проектира, внедрява и поддържа решения за архивиране и съхраняване на данни. Заедно с предлаганите услуги по избор, доставка и внедряване на хардуер, компанията разполага с необходимия ресурс за предлагане на комплексна услуга във всички направления на информационните технологии.

 

Изграждане на ИКТ инфраструктура

С внедрените системи за управление на качеството, сигурността и IT услугите КОНТРАКС е в състояние да гарантира високо ниво на стабилност на изгражданите системи, както при малки, така и при големи организации.


Комуникационна инфраструктура


Днес бизнес процесите са силно обвързани с обмена на информация, събиране на данни и управление на сложна инфраструктура от отдалечени обекти. Информационните системи на бизнеса и организациите имат нужда от бърза, качествена и надеждна комуникационна среда. Възникващите прекъсвания, намаляването на производителността или проблемите със сигурността могат да нанесат значителни загуби на бизнеса и обществото.


КОНТРАКС изпълнява за своите клиенти планиране, проектиране и дизайн, ориентирани към специфичните клиентски нужди и базирани на най-новите тенденции и технологии в областта. Системи за гласови комуникации, структурни кабелни системи, комуникационни системи за данни, както и конвергирани системи за глас и данни са само част от цялото ни портфолио. С наличието на екип от квалифицирани експерти по мрежова архитектура, изграждане на структурни кабелни системи и телефония сме в състояние да предложим цялостна услуга по дизайн на комплексна комуникационна инфраструктура.

 

Сървърна инфраструктура

Инвестициите в информационни системи, сървъри, системи за съхранение на данни, виртуализация, операционни системи заемат сериозен дял от финансите за средства за управление и директно изпълнение на бизнес целите и задачите.

 

КОНТРАКС е в състояние да осигури комплексна услуга по управление на ИКТ на всички компоненти на информационната инфраструктура, включително проектиране, дизайн, внедряване и поддръжка на:

 • Директорийни услуги и операционни системи (Active Directory, MS Windows Server)
 • Виртуализация (Microsoft, VMware, Citrix)
 • Електронна поща (MS Exchange и MS Office 365)
 • Офис инструменти (MS Office, MS Office Pro Plus)

 

Като златен партньор на Microsoft КОНТРАКС поддържа високо ниво на експертиза на своите системни архитекти чрез непрекъснат процес на обучения и прилагане на уменията им на практика. Това ни дава основание да бъдем уверени, че можем да се справим с персонализирането на различни системни архитектури. В доказателство на какво можем са нашите проекти за малки, средни и големи предприятия в обществения и частен сектор, реализирани в цялата страна.

Поддръжка на ИКТ инфраструктура

Като част от гаранционната и следгаранционната поддръжка КОНТРАКС разрешава проблемите в ИКТ средата, както и дава предписания за мерки с цел подобряване на наличната инфраструктура.


Поддържането на системите изисква сериозни ресурси, включително специалисти, организация, технологии, средства за мониторинг и управление. За обновлението на технологичните платформи са необходими допълнителни инвестиции, които трябва да са целесъобразни, добре обмислени и отговарящи на съвременните тенденции.


За съществуващите системи КОНТРАКС предлага експертната помощ при анализа на моментното състояние, поддръжка и миграция към нови версии, платформи и решения. Осъвременяването на софтуерните системи и преминаването към нови хардуерни платформи осигурява на клиента стабилна информационна среда за постигане на бизнес целите.


Основното предимство, което получават нашите клиенти е интегрирана система доставена и поддържана от един доставчик, който поема цялата отговорност за функционирането. Комплексната услуга включва управление, поддръжка и администриране, както на хардуера, така и на системния и приложния софтуер използван в ИТ инфраструктурата на клиента.

 

Намесите на сервизните инженери са координирани с екипа на клиента и имат за цел отстраняване на проблемите чрез пренасочване на работата към резервни системи, подмяна на дефектирали модули или устройства, дистанционна намеса или посещение на място при клиента, ескалация на проблема към трето ниво на поддръжка (сервизни инженери на производител). Компанията разполага и със собствена тестова среда, с която е в състояние да тества всички етапи от жизнения цикъл на системата - проектиране, дизайн, внедряване и промени.

Мониторинг и управление на ИКТ инфраструктура

Своевременното откриване на проблеми, намаляване на производителността, пробиви в сигурността и други симптоми в работата на информационната инфраструктура, е ключов момент за осигуряването на правилната и ефикасна работа на информационните системи и намаляването на прекъсванията на услугите.


За много от компаниите и публичните организации осигуряването на подобен мониторинг е неприсъща и ресурсоемка задача, която до голяма степен е неефективна от гледна точка на необходимите собствени екипи от ИТ експерти.

 

За нуждите на тези организации КОНТРАКС предлага услуги по мониторинг и управление на ИКТ инфраструктура, които включват специализирани за целта наблюдения, от ниво устройства до ниво крайна услуга в реално време или на база справки за определен период. Това се постига чрез внедряване на инструменти за мониторинг, дистанционна намеса и посещение на място с цел разрешаване на инциденти. С тези инструменти се извършва непрекъснат мониторинг, регистриране на инциденти и повишаване на производителността, като за всички проблеми се предприемат коригиращи и превантивни мерки с цел тяхното преодоляване.


На база на данните от мониторинга сервизните инженери на КОНТРАКС създават периодични отчети, придружени с аналитична информация и препоръки за подобряване на работата на системите. При установяване на недостиг на капацитет или проблеми сервизните инженери на КОНТРАКС планират и предлагат внедряването на нови устройства и системи, с които системата на клиента получава ценово оправдано развитие и подобрения.


Ползите за клиента включват централизирано управление на ресурсите, своевременно разрешаване на инциденти и проблеми, подобрен контрол върху разходите за ИКТ инфраструктура, намаляване на разходите за инсталация, промени и обновяване на устройства и системи, контрол и проследимост на събития в ИКТ инфраструктурата, включително прекъсвания, производителност, използваемост, внедряване и прилагане на политики за достъп, сигурност и като цяло ефективно и ефикасно управление и развитие на ИКТ инфраструктурата.

 

КОНТРАКС осигурява на своите клиенти високи технологии и услуги, професионално и качествено обслужване, които гарантират дългосрочно ползване на изградените системи, привличане на нови и лоялни клиенти и партньори към Вашия бизнес.

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004
Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004

Изграждане на структурни кабелни системи в 365 районни поделения на МВР (повече от 8700 точки).

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022
АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria