Корпоративна социална отговорност

КОНТРАКС е социално отговорна компания по отношение не само на своите партньори, служители, а и към заобикалящата среда и обществото. Ръководството на компанията провежда дългосрочна и последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност, като се ангажира с подкрепата и реализирането на множество инициативи и проекти в следните области:

  • Доброволен труд
  • Подпомагане деца с увреждания
  • Дарения и спонсорства за образование, култура и спорт
  • Развитие на здравословни и безопасни условия на труд
  • Развитие на персонала
  • Развитие на кариерата
  • Стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
  • Стажантски програми

Корпоративната социална отговорност не е еднократен акт, а процес, в който бизнесът демонстрира своето отношение към обществото и допринася за неговото развитие. Това е мото, което компанията следва от 1992 г.

Социални кампании