КОНТРАКС достави оборудване за Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ в СУ "Св. Климент Охридски

от 31/10/2023

В сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ на 31.10.2023 г. беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Лабораторията е изградена и пусната в експлоатация по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Водещият координатор на проектa проф. Оля Харизанова подчерта, че лабораторията е ценна придобивка за Софийски университет „Св. Климент Охридски“, особено по случай 135-годишнината на университетската библиотеката. Най-голямата научна библиотека у нас вече има възможност да използва модерна и надеждна техника за дигитализация на уникалния си библиотечен фонд, а така също да предложи дигитализирането като услуга на други организации. Тя благодари на фирма Контракс АД в качеството й на изпълнител на обществената поръчка, по която е доставено оборудването. Проф. Харизанова пожела на всички успех в дейностите по предоставяне на качествено дигитално съдържание и насърчи представителите на други библиотеки да си партнират в тази посока.

Галерия