Медицински Университет – Пловдив в сътрудничество с Контракс спечели престижното отличие за „Най-добра университетска библиотека“ за 2014

от 15/10/2014

  

В средата на октомври 2014 г. Медицински Университет – Пловдив бе отличен в категория „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в международния конкурс „Наука и образование“, организиран в Оксфорд.  

Състезанието се провежда под патронажа на Клуба на ректорите в Ев­ропа и Комитет „Сократ“ в Оксфорд и цели да бъдат отличени значимите достижения на университети, библиотеки, учени и студенти.

Отличието е между­народно признание за динамичното развитие на Библиотечно-информационния център и за европейското ниво на информа­ционно-технологичната инфраструктура, ресурси и услуги в следните направления:

- Креативност в разработването и предоставянето на услуги и програми, които могат да се използват и от други библиотеки, включително и достъпни за хора в неравностойно положение и със специални нужди

- Използване на технологии, чрез които да се повиши интереса към библиотеката

- Електронен достъп

- Иновации в предоставянето на публичен достъп до компютри и интернет

 

Този успех е и по­твърждение за постигна­тите резултати от реализацията на проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицинския университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център“, BG161РО001/ 1.1-07/2009/011, съфинансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и осъществен със съдействието на КОНТРАКС АД.

 

От техническа страна реализираната модернизация на „Библиотечно-информационния център“ е мащабна и включва изграждане на локални мрежи, WiFi, видео наблюдение, периферни устройства на Kyocera, като част от устройствата са с MyQ за идентификация на потребителите, с която студентите могат сами да се идентифицират и да си отпечатват желаното от тях съдържание. Осигурена е защитена свързаност и идентификация към онлайн регистри и бази данни с релевантна за тях информация. Интегрирани са в система терминални работни места от NComputing, изградено е студио за дигитализация с наличен book scanner. Доставено е специализирано оборудване и софтуер за хора в неравностойно положение, основно хора с намалено или увредено зрение. Изградена е централизирана система за защита и автоматизация при заемането и връщането на книги базирана на решенията на 3M.