Обява за провеждане на процедура за определяне на изпълнители

от 28/04/2014

На основание чл. 11, ал. 1 и съгласно чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от закупуване на хардуерно оборудване по проекта „ХИПОКРАТ НЕО“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие,

КОНТРАКС АД

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0436-C0001/21.12.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ”

Документи за информация и за кандидатстване можете да намерите тук – на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на оферти е до 10:00 ч. на 08.05.2014 г.