Проблемите пред е-Здравеопазването далеч не са само финансови

от 18/06/2010

Днес, 18 юни 2010 г., Контракс взе участие в Националната конференция „Публично-частното партньорство (ПЧП) – нови проектни предложения за публичния сектор. Работещи модели с възможностите на ИКТ. ИТ управление на болничен сграден фонд.” Яко Пилософ, Директор Развойни дейности на Контракс ЕАД, за пореден път бе умерено критичен и се обърна силно изискващо към Министерството на здравеопазването.

ehelath_ppp_17june10_w.jpg

На форума присъстваха Министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов, представители на Министерството на здравеопазването (МЗ), на Националната здравноосигурителна каса, на здравни заведения от страната, както и на фирми, работещи в областта на електронното здравеопазване.

Яко Пилософ изтъкна необходимостта от изграждане и публичен достъп до множество списъци. Лечебните заведения в България нямат достъп до пълния интегриран списък на лекарствата и медицинските консумативи, до който всъщност имат достъп само от Изпълнителната агенция по лекарствата. Необходимо е да се направи система от кодове на лекарствата и медицинските консумативи, която да бъде общовалидна. Тази кодификация би улеснила и лекари, и пациенти, защото проверката какво лекарство или продукт (операционни конци, рентгенов филм) е използван в даден момент може да се направи от всякъде. Това би довело до прозрачност, увеличаване на проследимостта и намаляване на корупцията в медицинските среди.

Изобщо липсва регистър на медицинските сестри в страната, добави Яко Пилософ. Няма и класификация на лекарските специалности. В България кодовете на изследванията са малко над сто, при положение, че се правят около 2000 различни изследвания в страната, а в световен мащаб са три пъти повече.

Контракс предлагат решение: чрез ПЧП да се изгради Електронна здравна карта, която да служи като ключ към дадена система – здравен фонд, здравно досие, здравно-осигурителен статус и т.н. Това предполага стабилна интернет връзка във всяко село, за да може лекарят да достъпва базата данни с досиетата на пациенти от всяка точка с този ключ. Държавата няма да бъде натоварена с финансовото бреме да изгради системата за здравно досие. Това решение ще бъде изградено на принципа на ПЧП и фактически разходите ще се поемат от пациентите и от лекарите, както в момента плащаме за издаването на лични документи с биометрични данни. Така нагледно развойният директор на Контракс обясни как ПЧП може да бъде един аспект за решаване на проблемите пред е-Здравеопазването в България.

Снежана Ковачева, Директор на дирекция Електронно здравеопазване в МЗ се съгласи с критиките на Яко Пилософ и изрази надежда скоро да бъдат решени два от проблемите. Работи се по изграждане на единен лекарствен списък, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, освен това има подадено проектно предложение по Оперативна програма „Човешки ресурси” за създаване на регистър на лекарските специалности.