Промените в ЗMСМА дават възможност за оптимизиране на процесите и по-широката им публичност сред гражданите

от 23/02/2024

 

интервю с Мая Христева, председател на общински съвет в община Самоков. Втори мандат председател на Общински съвет - Самоков. От дванадесет години общински съветник, от които  в два мандата  е председател на Постоянната комисия по ”Законност,обществен ред и сигурност” и заместник председател в мандат 2011-2015 г. По професия е адвокат. Десет години е била част от общинска администрация като директор дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

 

  1. Как бихте коментирали промените  в Закона за местното самоуправление и местната администрация?

 

Промените в ЗМСМА  вече са обнародвани в „Държавен вестник”,бр.8 от 26.01.2024 г. На първо място същите целят прозрачност в работата на всички общински съвети, както и дават възможност на гражданите активно да следят и участват в местното самоуправление.

Общинските съвети от 01 юли 2024 г. трябва да излъчват онлайн заседанията си, включително и заседанията на комисиите  в реално време в интернет страницата на общинския съвет или на общината. Отделно от 1 февруари тази година дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет, на комисиите  и материалите за тях, както и протоколите от заседанията трябва да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат. Следва да се създаде и поддържа публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници, които имат право да отправят към Кмета на общината и отговорите към тях.

Част от тези промени Общински съвет - Самоков въведе през 2019 г.

На първото заседание на Председателския съвет към общинския съвет, мандат 2019-2023 г. представих предложение за онлайн излъчване  на заседанията на Общинския съвет на страницата на Община Самоков и въвеждане на електронна форма на гласуване с цел по-добра организация и ефективно вземане на решения, което бе подкрепено от заместник председателите, председателите на постоянните комисии и председателите на групи.

След проучване на фирмите разработчици на модули за електронно заседание, открих, че има програмен продукт на КОНТРАКС, който може да покрие комплексните нужди по дигитализиране на работата на общинския съвет. Водещ критерий при избора бе процеса на внедряване на цялостна информационна система, включващо и  материална обезпеченост с нужните устройства. Решаващо бе и осигуряването на обучение на участниците – общинските съветници, секретариата и председателя на съвета. Освен предвиденото онлайн обучение за работа със системата, бе организирано и на място по време на няколко поредни заседания на общинския съвет, с цел безпроблемната работа със системата. На редовно заседание  през 2020 г. опитахме технически как ще работим с програмата. Започнахме в 9:00 ч. с пробно гласуване в присъствието на трима служители от КОНТРАКС, които съдействаха при нужда от помощ. В 10:00 ч. продължихме работата си, като всички присъстващи общински съветници гласуваха и заявяваха изказвания през системата. Всички мои притеснения бяха преодолени, организацията на работа ни се подобри още с първото заседание. Колегите сами видяха ползите и бяха отворени към тази промяна. През настоящия мандат на общински съвет (2023-2027 г.) вече нямах никакви съмнения, че колегите ще се справят, като самите ние ги въведохме в процеса и отделните функционалности на програмата.

Прозорливо изпреварихме времето. Имаме внедрена система още преди да дойде пандемията от КОВИД-19, с което се даде възможност да се премине в дистанционен режим на работа, ако обстоятелствата го налагат.

Процесът на работа на общинския съвет е свързан с прегледа на голям обем от документи - част от административната преписка,  които сега са достъпни на устройствата на  всеки общински съветник. С помощта на програмата се визуализират обсъжданията, решенията и гласуването на предложенията.

Изключително ценно в работата ни е възможността за бърза актуализация на програмата спрямо нормативните промени. Всеки общински съвет изготвя свой правилник за организацията  и дейността  си, като  програмата се адаптира спрямо него и се актуализира при промени. При внедряването на системата за безхартиено заседание и електронно гласуване предоставихме  правилника на Общински съвет - Самоков и съгласно него се разработи програмата. Тя е като жив организъм. Отделно се наложи да изменим правилникa ни с оглед промените, които настъпиха в работата ни след въвеждането на програмата за безхартиено заседание на общинския съвет. Преди нея редът за гласуване бе поименен по азбучен ред (при решенията, за които е необходимо поименно гласуване) или  гласуване с вдигане на ръка (при явно гласуване), което значително бави процеса на заседанията, даваха се основания за неправилност  на отчетените гласовете, налагаше се повторно гласуване и риск от погрешни резултати при гласуването. Сега системата ни дава гаранция за вземането на правилни и законосъобразни решения.

  1. Какво бихте искали да промените в процеса на работата ви и да подобрите?

 

Процесът по дигитализация на местното самоуправление не е само в посока работата на общинския съвет. За мен той е част от по-голям процес, който обхваща технологичната модернизация на общинската администрация. Добре е да се мисли в тази посока, за да могат да се разширяват услугите, които предоставят общинските администрации за гражданите и юридическите лица. Въпрос на време е да се премине към цялостно електронно местно управление. Сега голяма част от търсените услуги продължават да се получават само на място, такъв пример са скиците от регулационния план, не могат да се подават и издават електронно. Така ще бъдем в услуга на гражданите и бизнеса, и ще им спестим време и усилия.

 

  1. Кое е определящото за вас при избора на технологично решение в посока дигитализация на процесите в местната администрация?

 

Искам да подчертая, че при нас беше ключово да намерим решение, което да автоматизира работата ни и да можем да бъдем по-подготвени за обсъжданията по време на заседанията. Оптимизира се и времето за гласуване. Сега заседанията са с продължителност половин ден, докато преди можехме да заседаваме и целодневно особено при по-ключовите решения, например свързани с бюджета, местните данъци и такси, план-сметката за определяне на ТБО. Програмата е достъпна при заседания и през мобилни устройства, което е голямо предимство за всички общински съветници.

 

  1. Как виждате ролята на председателя на общински съвет в условията на дигитализация в обществения сектор на местно ниво?

 

Ролята на председателя на Общинския съвет е своевременно да въвежда  промените, за да се спази цялата процедура с оглед на взимане на правилни и законосъобразни решения. Ние сме най-голямата община в Софийска област и в рамките на един мандат общинския съвет  взема от порядъка на 2200 решения, докато други общински съвети са приели около 400. Можем да се похвалим със значителен брой обсъдени предложения и взети решения благодарение и на въведената информационна система за заседания на общинския съвет. Работата на един общински съвет се оценява и по неговата гъвкавост и иновативност, с която посреща промените и готовността, която има да използва технологиите за по-добра ефективност и висока степен на прозрачност.