Стартира изпълнението на проект „KNOWS - интегрирано приложение за управление на знанието”

от 17/02/2017

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КОНТРАКС“ АД

От 23.01.2017 г. „КОНТРАКС“ АД започна изпълнението на проект „KNOWS - интегрирано приложение за управление на знанието” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0317-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.


Проектът ще се осъществи в гр. Плевен, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1 014 860.00лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 739 302.00лв., 72.85% от допустимите разходи по проекта.


Общата цел на проект „KNOWS - интегрирано приложение за управление на знанието” е свързана с постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на „КОНТРАКС“ АД чрез реализация на разработеното от предприятието иновативно софтуерно приложение с висок пазарен потенциал – услуга по предоставяне на интегрирано компютърно приложение за управление на знанието "KNOWS". Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности и техническата осъществимост на проекта, като са свързани с доставка на необходимите хардуер и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт и обезпечаващи пазарната му реализация и осигуряване на специализирани помощни услуги в подкрепа на иновацията, чрез които ще се постигне по-висока ефективност и качество на разработената иновативна услуга.


Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-1.001-0317-C01 „KNOWS - интегрирано приложение за управление на знанието”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КОНТРАКС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.