Системи за заплащане в обществения транспорт

УДОБНЫЙ МАРШРУТ

Система от софтуерни и хардуерни решения, базирана на електронната безконтактна чип карта (смарт карта), която се издава еднократно и може да се зарежда многократно, предназначена за отчитане и заплащане на пътуване в обществения градски и извънградски транспорт, включително метро и междуградските превози. Системата е фокусирана както върху отделни транспортни оператори, така и в организацията за събиране на приходи и/ или отчитане на обществения транспорт на ниво община, област или държава.

Архитектура

От гледна точка на информацията УДОБНЫЙ МАРШРУТ има архитектура на две нива.

Първото ниво е терминално. Там се събира първична информация за реализирани пътувания и заплатени билети (в брой или с транспортна карта). За тази цел се използват специализирани електронни устройства - терминали. Първичната информация се събира и съхранява в паметта на терминала под формата на електронна лента за контрол - специален вид файл, в който се записват всички операции, извършвани в терминала за една работна смяна. 

Въпреки че основната цел на терминалите е осигуряване на взаимодействие с пътници и събиране на първични данни за обработка в централния сървър на УДОБНЫЙ МАРШРУТ, всеки терминал има възможност за отпечатване на обобщен доклад за работната смяна. Това означава, че УДОБНЫЙ МАРШРУТ може да се използва от относително малки превозвачи, които не разполагат с възможност за собствен център за обработка на данни, какъвто се явява второто ниво на архитектура на УДОБНЫЙ МАРШРУТ.

Второто ниво е информационно, което гарантира работата на УДОБНЫЙ МАРШРУТ като единна разпределена система. Включва Център за обработка на транспортните транзакции и Система за управление на терминалите (XTMS). За да работите с тези компоненти, се изискват централен сървър на УДОБНЫЙ МАРШРУТ и база данни, работеща на ORACLE.

Задачи на Центъра за обработка на транспортните транзакции

 • Получаване, анализиране и зареждане в базата данни на електронните ленти за контрол, за да се създаде база данни за транзакциите.
 • Поддържане на база данни - не само базата данни за транзакциите, но също така и различни таблици (за транспортни фирми, търговски агенти, удължаване или попълване на карти, за транспортни и социални карти, терминали и др).
 • Взаимодействие с други информационни системи, например с регистъра на социалните карти или със счетоводните системи на големите превозвачи, както и системите за следене и позициониране на превозните средства
 • Сигурност чрез блокиране и деблокиране на референтните списъци на социални и транспортни карти, списък на използваните терминали и т.н.
 • Създаване на различни отчети до заинтересованите страни на регулярна основа или при поискване. Тези лица обикновено са превозвачи, които използват терминалите, общински или областни структури, които в една или друга степен участват в прилагането на различни намаления, и банките, ако те прилагат кредитна форма за билет.

Основни задачи на XTMS модула

 • Поддържане на база данни за конфигурационните параметри на терминалите (отделни терминали или групи от терминали може да има различна конфигурация, например един проект може да бъде както с Ethernet терминали, така и с GPRS-терминали).
 • Поддържане на база данни за цените, заредени в терминалите (това е от особено значение в случая на зонална тарифа, когато някои маршрути могат да имат напълно различни тарифи в различните зони, като размерът на информацията, която може да се зареди в терминала, може да бъде значителен).
 • Отчитането на специфичните характеристики на УДОБНЫЙ МАРШРУТ, като например формата на билета (един терминал може да се използва в тролейбус, а друг в автобус - съответно формата и детайлите на билетите могат да се различават).
 • Управление на терминалната мрежа като цяло (терминалите могат да бъдат извадени от употреба, могат да бъдат вкарани в експлоатация нови терминали и т.н.)

Форми на заплащане на пътуването

 • Авансовата форма на заплащане с безконтактна карта, в която в електронен вид се записват различни видове документи за пътуване

Картата на пътника се чете от валидатор. Ако пътуването, съгласно документа за пътуване, записан в нея, е възможно, то валидаторът регистрира пътуването. В противен случай терминалът не извършва регистрация и пътникът е длъжен да си купи билет от вендинг машината срещу пари в брой (виж по-долу).

Тази форма на заплащане може да се счита за предварително плащане на пътуването, тъй като то е направено авансово на вендинг машините. Те са разположени по правило извън транспортните средства в павилиони, магазини, пощенски станции и т.н. Също е възможна покупка на карти с определен номинал, съдържащи готов за използване документ за пътуване (например за 10 пътувания или за 30 дни). Тези транспортни карти обикновено са направени във формата на хартиени безконтактни карти и се изхвърлят след използване.

 • Плащане в брой, получавано от вендинг машина

Пътникът закупува хартиен еднократен билет, продаван непосредствено в транспортното средство. Отпечатва се еднократен билет, който се взима от пътника.

Системата за електронни билети позволява директно използване на кредитни или дебитни банкови карти за нуждите на транспортни карти след добавка на специална информация в картата и допълнителен софтуер в банкоматите. 

Еднократен хартиен билет

В законодателствата на много страни съществува положение, когато фактът за договор между превозвача и пътника трябва да бъде потвърден от билет. Билетът може да бъде използван в качеството на документ, потвърждаващ пътуването, в случай на застрахователно събитие, за отчет при служебни командировки и за други цели, които изискват документално потвърждение на пътуването.

УДОБНЫЙ МАРШРУТ работи и с еднократен хартиен билет.

При необходимост съставът на реквизитите на еднократния билет може да бъде разширен. Билетът, както и неговата форма, се настройват по пътя на конфигурирането на конкретната вендинг машина. За това в УДОБНЫЙ МАРШРУТ има специален език за "настройки" на различни видове билети и съответният файл се изпраща до конкретните TVM устройства или тяхната група чрез XTMS.

Доколкото еднократният хартиен билет в УДОБНЫЙ МАРШРУТ съдържа всички реквизити, необходими за проверката на контрольора (например дата, време, номер на маршрута и транспортното средство и т.н.), той е изключително удобен за проверка. На контрольора не са му нужни никакви технически средства при проверката на билета, което като цяло снижава разходите по проекта.

Типове билети за пътуване

Документите за пътуване, които не са билети за еднократно пътуване и се съхраняват в паметта на смарт карта, се явяват ефективно средство за увеличение на приходите. В УДОБНЫЙ МАРШРУТ са определени различни типове документи за пътуване. Те могат да се отличават по няколко параметъра (например един „сезонен” документ може да бъде за календарен месец, а друг – за десет дни), в действителност разнообразието на пътуванията е значително по-голямо.

За реализацията на това разнообразие в УДОБНЫЙ МАРШРУТ е въведена серия от документи за пътувания. Така сезонният документ за календарен месец може да има серия 11, а сезонният билет за десет дни – серия 12. Може да се каже, че видът на билета определя алгоритъма на неговата обработка при валидатора, а серията определя количествените параметри при използването на картата.

Картата е основен носител на информация и обезпечава безопасността на системата за заплащане на пътуванията. В УДОБНЫЙ МАРШРУТ е реализирана много рядка за подобни системи възможност да се променя видът и серията на билета на една и съща карта. Пътникът може да смени тези параметри, ако му е изгоден друг тарифен план. Например, ако в този месец му е неудобно „електронното портмоне”, а му е по-удобен сезонен билет за календарен месец, той може от електронния портфейл да премине към сезонен билет, без да купува нова карта. 

Особено интересна е тази възможност по отношение на персоналните карти (социални, ученически или с нанесени на картата персонални данни и снимка), тъй като преиздаването на персонални карти е съпроводено с допълнителни разходи и време, в течение на което пътникът се оказва без билет.

Всички документи за пътуване в УДОБНЫЙ МАРШРУТ имат два базови контролни параметъра – срок на действие и ресурс за пътуване (баланс на пътуването), изразени или в пари или в пътувания. В частност, ресурсът може да бъде неограничен, т.е. такива документи са ограничени само откъм срок на действие. При увеличение на ресурса за пътуване на вендинг машина, документът едновременно се удължава за срока, определен с тарифния план за тази серия документи.

Видове документи

 • EP – ЕЛЕКТРОННО ПОРТМОНЕ (Electronic Purse)

Пътникът да потвърди своето право на пътуване само в случай, че в паметта на картата балансът на електронното портмоне е не по-малко от тарифата за пътуването, установена за този маршрут за този тип и серия документ. Балансът е номиниран в парични единици, но реално "на картата" няма никакви пари – те са дадени от пътника при попълването на електронното портмоне (карта) на вендинг машината. Балансът е единственото ограничение за пътуването и ако той е изчерпан, валидаторът не извършва транзакция.

При работа по схемата електронно портмоне е възможно връщане на аванса при отчитане на тази операция на TVM. 

УДОБНЫЙ МАРШРУТ предоставя такива възможности при електронното портмоне, но те се регулират от правилата на конкретната система за заплащане на пътуванията.

В УДОБНЫЙ МАРШРУТ може да се определи отстъпка при използването на електронно портмоне. Например, при тарифа 1 лев за едно пътуване (серия 10), студентски билет (серия 11) може да има отстъпка 50%, а ученически (серия 12) – 70%.

Нивото на отстъпката се фиксира непосредствено в картата. При пътуване от баланса на електронното портмоне за обикновен билет се отнемат 1 лев, за студентски билет – 50 стотинки, а от баланса на ученическия билет – 30 стотинки. Ако началният баланс у всички е бил 10 лева, то пътникът с обикновен билет може да извърши 10 пътувания, студентът – два пъти повече, а ученикът може да пътува, без да зарежда картата си 33 пъти. В УДОБНЫЙ МАРШРУТ може да се регулира преференциалното пътуване при използване на билети от типа EP.

 • ET – ЕЛЕКТРОННИ ПЪТУВАНИЯ (Electronic Trips)

Билет от типа ET представлява електронно портмоне, чийто баланс е определен в пътувания. Това е електронен аналог на хартиените талони за едно пътуване използвани за заплащане на пътуванията. При зареждане баланса на ET на TVM остатъкът от пътуванията от предния период се прехвърля за новия. При реализиране на пътуването се отнема в съответствие със следното правило: за градски маршрут балансът на ET се намалява с едно пътуване, за крайградски маршрут в съответствие с количеството зони, през които се очаква да пропътува пътникът (например при пътуване от зона 3 в зона 5 – за три пътувания). 

 • SU – НЕОГРАНИЧЕНА СЕЗОННА КАРТА (Season Unlimited)

Карта от типа SU за определен срок без ограничение на количеството пътувания с нея. На TVM се удължава срокът на действие в съответствие с тарифата, зададена за тази серия. Срокът на действие на картата се определя от тарифния план.

Отстъпка за карта SU (за различните серии) също се предоставя на TVM и се изразява в различна стойност на картата с едни и същи срокове на действие.

 • SL – ОГРАНИЧЕНА СЕЗОННА КАРТА (Season Limited)

Карта от типа SL е сезонна карта, за която количеството възможни пътувания е ограничено съгласно тарифния план. В случая при ET от баланса на билета SL се приспадат толкова пътувания, колкото зони се очаква да пропътува пътникът.

 • SC – СЕЗОННА КАРТА С ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЪТУВАНИЯТА НА КРЕДИТ (Season Credit)
 • CT – КРЕДИТНА КАРТА (Credit Trips)

Този тип карти изискват интеграция с банкова карта и системата на банкоматите на дадена банка. 

В качеството на носители на транспортни документи се използват безконтактни смарт карти: пластмасови карти MIFARE® Classic (MIFARE® Standard 1K, 4К и 8К), дуални смарт карти NXP SmartMX (област MIFARE Classic), хартиени карти MIFARE® Ultralight и съвместими с тях (MIFARE® Ultralight C и my-d™ move). Логическата структура на паметта на картите (битмапинг) включва уникален идентификатор на чипа (UID), чиято промяна на картата е невъзможна и който е разработен по такъв начин, че да позволява да се реализират всички посочени по-горе типове билети на всяка от тези карти. Смарт картите съответстват на стандарт ISO/IES 14443.

УДОБНЫЙ МАРШРУТ предоставя широки възможности за избор на карти с параметризация на конкретни серии чрез тарифни планове и таблици с тарифи (т.е. без допълнително програмиране).

Зонално пътуване

Крайградските маршрути обикновено се разбиват на зони, в които действат (в общия случай) различни тарифи.

Тарифите за зонално пътуване се оформят във вид на таблици за всеки маршрут, който се контролира и се номинират в пари или пътувания в зависимост от типа билет. Градските маршрути също влизат в тази таблица, тъй като в концепцията на УДОБНЫЙ МАРШРУТ градът се счита за нулева зона и задаването на тарифи се извършва по единна схема, независимо от това колко зони има в маршрута. Зареждането на таблиците с тарифи във валидатора се извършва чрез XTMS (посредством GPRS-модем или чрез други средства за комуникация).

Тарифни планове и тарифи

Тарифните планове на TVM се формират в XTMS, и могат да съдържат до 90 настройваеми по серията на картата данни. С всяка серия е свързан определен тарифен план. 

Общи параметри на тарифния план

 • Картата се активира до …
 • Срок на действие на билета
 • Електронно портмоне (EP)
 • Максимален баланс на портмонето
 • Отстъпка при отчисляване на средства по време на пътуването или алгоритъм за нейното назначаване при зареждането на електронното портмоне
 • Сезонни билети с ограничение и без ограничение в количеството пътувания (SL и SU), електронни билети (ET)
 • За SL и SU зони от … до … (00 – град, от 01 до 99 – предградия)
 • Стойност на билета за SL и SU, стойност на пътуването за ET
 • За SL и ET максимален баланс на пътуването