Cloud система за дистанционно здравно обслужване от КОНТРАКС АД

от 31/01/2017

Дистанционните услуги се развиват не само в подкрепа на нуждаещите се от наблюдение хора в риск, но и в подкрепа на хората, които се грижат за тях – членове на семейството и специалисти. Подкрепящата технология дава възможност за балансиране на натоварването на помагащите и време за разтоварването им от стрес и висока степен на отговорност.

Според вицепрезидентът на Европейската комисия, г-жа Крос, дигиталните технологии подобряват ефикасността на услугите, освобождават болнични легла за най-нуждаещите се и подобряват живота на хората в защитената среда на собствените им домове.

В контекста на очакваната тенденция за двойно увеличаване на броя на хората над 65 г. в Европа през следващото десетилетие, използването на комуникационните технологии е не просто цел в подкрепа на възрастните хора, но и цел в подкрепа на всички граждани като данъкоплатци и цел в подкрепа на индустрията.

За България очакванията са за отрицателен прираст в размер от около – 27% или с близо 2 милиона жители по-малко. От останалото в България население от 5.53 милиона жители през 2060 г., населението в трудоспособна възраст ще е около 3 милиона, живущо основно в и около четирите най-големи града София, Пловдив, Варна и Бургас. От него ще се очаква издръжката на 0.7 милиона деца и ученици и 1.8 милиона жители на възраст 65 и повече години, от които 0.7 милиона на над 80 години с висок процент увреждания, хронични заболявания и нужда от социални грижи.

С ясното съзнание за необходимостта и ползите от внедряването на система за дистанционни здравни и социални услуги в България, КОНТРАКС АД изгради в края на 2016 г. една от първите такива системи в община Септември в изпълнение на Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” , която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Понятието „Телекеър” е въведено през 80-те години на ХХ в., за да опише появата на нови системи за предоставяне на дистанционни услуги (Telecare - „теле” от гр. ез. - дистанция, „care” от англ. ез. - грижа). Първоначално Телекеър включва прости алармени системи, които подават сигнал към определено лице за наличие на риск и нужда от помощ. С времето Телекеър се усложнява с нови устройства, които предоставят подкрепа на хора от различни възрастови групи и с различни потребности.

Системата на КОНТРАКС АД в община Септември е изградена от следните елементи:


•    Telehealth cloud система - позволява едновременното, денонощно и отдалечено наблюдение и записване на различни витални показатели на множество пациенти.

Telehealth решението се състои от две независими системи, които работят заедно за осъществяване целите на проекта — cloud система и система от хардуерни компоненти.


Cloud системата предоставя необходимите интерфейси за записване и съхранение на данните с витални показатели, отговаря за тяхното надеждно съхранение и ги визуализира по подходящ начин за лекарите и асистентите. Следят се отклонения от референтни стойности на измерваните показатели и има възможност за изпращане на съобщения чрез СМС и мейл към асистент и близки на пациента.


Системата е достъпна 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гарантирана е сигурността на данните и предотвратяване на неоторизиран достъп. Достъпът до системата се осъществява само посредством защитени канали и протоколи. Комуникацията с хардуерните компоненти също се осъществява чрез защитена връзка. Системата е достъпна от различни устройства — компютър, лаптоп, таблет, смартфон и под различни браузъри и операционни систем. Потребителският интерфейс позволява удобното използване на системата на устройства с различни по размер екрани и е с адаптивен дизайн за различните видове резолюции.

•    Специализирани устройства
a.    Устройства за трансфер на данни (GATEWAY)
b.    Електронни апарати за измерване на кръвно налягане с Bluetooth
c.    Пръстови пулсоксиметри с Bluetooth
d.    Кутии за прием на лекарства с аларма
e.    Апарати за измерване на кръвна захар с Bluetooth
f.    Термометри с Bluetooth
g.    Телекеър Аларми

Ползите от системата са комплексни и създават условия да се подобри здравното обслужване и да се гарантира навременна медицинска помощ на населението в малките населени места. С въвеждането й се намаляват разходите за транспорт на жителите на общината и се съкращава времето за предоставянето на здравни услуги на гражданите. От друга страна се подобрява качеството на здравното обслужване на населението  и се следи регулярно състоянието на хронично болните пациенти.