Киберсигурността – ключов елемент от националната сигурност на държавата

от 19/07/2019

 

Днес правителствата, организациите и бизнесът по целия свят са изправени всекидневно пред различни кибератаки, при които се правят опити да бъде получен нелегално достъп до чувствителна информация, засягаща важни данни и дори стратегически обекти от национално значение.


На заседанието на Северноатлантическия съвет във Варшава (8-9 юли 2016 г.) се дефинира пети домейн в платформата на НАТО за сигурност и отбрана, където киберсигурността се определя като един от основните приоритети на организацията. Определени са и приоритетните направления като изграждане на колективни способности на Алианса, в това число и включване на киберотбраната в процеса на планиране и на увеличаване на инвестициите на страните членки в тази сфера.

 

Република България е сред водещите страни, подписали меморандум, в изпълнение на решенията от Варшава за обявяването на киберпространството като отделен домейн в НАТО.


В отговор на поетите задължения, през 2016 г. Министерски съвет приема Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“, а в края на миналата година Народното събрание гласува и „Закон за киберсигурност“. В стратегията и закона се отбелязва, че киберсигурността е ключов елемент от националната сигурност на държавата, а киберпространството се дефинира като специфична „виртуална“ територия без физически граници, в която също трябва да бъдат „гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите“.


Набелязани са следните основни цели:

 • Установяване и развитие на националната система за киберсигурност и устойчивост
 • Мрежова и информационна сигурност
 • Защита и устойчивост на дигитално-зависимите, критични инфраструктури
 • Подобряване на взаимодействието и споделяне на информация между държава, бизнес и общество
 • Засилване противодействието на киберпрестъпността
 • Киберотбрана и защита на националната сигурност
 • Международно взаимодействие – кибердипломация и оперативно взаимодействие


В изпълнение на тези цели МО, МВР, ДАНС, ДАЕУ и останалите компетентни органи в областта на киберсигурността следва адекватно и своевременно да развият и придобият способности за киберотбрана и защита като неразделна част от системата за управление на националната сигурност.


КОНТРАКС, съвместно с един от световните лидери с сферата на отбраната и сигурността, General Dynamics Mission Systems, има потенциала да интегрира решения за справяне с технологичните предизвикателства, стоящи пред държава, правителство и общество. Екип от доказали се в практиката експерти оценяват нивото на риск в различни критични инфраструктури и уязвимостите в техните системи за управление и комуникация от кибератаки с различен произход; отбелязват липсата или непълното реализиране и спазване на фирмени и организационни политики и мерки за информационна сигурност, които са предпоставка и улеснение за киберпрестъпниците. Екипът по киберсигурност е обучен да открива в киберпространството отклонения от определеното ниво на конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и отказоустойчивост на информационните ресурси, системи и услуги. Чрез периодични прегледи и оценка на рисковете и заплахите се предоставят предложения за подобряване на мерките за защита въз основа на правни рамки и регулаторни механизми за реализация на стратегията и националните политики.


Съвместно с General Dynamics Mission Systems, КОНТРАКС предлага:

 • Защита и интеграция на слоевете на киберпространството
 • Защита в дълбочина
 • Активни мерки
 • Предупреждение за заплахи в бъдеще
 • Автоматизирани процеси на обучение