КОНТРАКС достави и инсталира измервателно оборудване за Националния център по мехатроника и чисти технологии

от 12/02/2021

 

Екипът на КОНТРАКС изпълни проект за доставка и монтаж на специализирано техническо оборудване за нуждите на Технически университет Варна по договор за обществена поръчка No 130/ 2020 г. по обособена позиция No 6 с предмет „Доставка и монтаж на измервателно оборудване“ във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растех“ 2014-2020.

В проекта участват 17 научни организации, включително 5 висши училища и 12 института на Българската академия на науките.

Целта на проекта е изграждане, функциониране и развитие на научноизследователска инфраструктура за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистите технологии, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Основната цел на проекта е изграждане на модерен национален Център, който ще осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси и редуциране на парникови емисии.

Очакваните резултати са създаване на нов тип Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, водещ за страната и региона, с международна видимост и научна значимост; намиране на иновативни технологични решения в подкрепа на българската индустрия; подготовка на висококвалифицирани специалисти; откриване на нови работни места и стимулиране на млади и водещи учени да работят в България.

В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики. Предвижда се основните дейности да се осъществяват в тясно взаимодействие с Центровете по компетентност в областта мехатроника и чисти технологии, както и с тези в областта информационни и комуникационни технологии.

Заложените в научната програма научни и научно-приложни задачи ще доведат до постигане на иновативни решения в приоритетните направления на тематична област „мехатроника и чисти технологии“, които да имат ефект върху намаляване на парниковите газове, оползотворяване на ресурсите и ефективно използване на енергията.

КОНТРАКС работи успешно с почти всички висши училища в страната по различни проекти и подкрепя редица инициативи свързани с образованието, науката и развитието на новите технологии в България.