БТВ Медиа Груп

Проект

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура спрямо изискванията за сигурност на информацията и защита на данните.

Период на изпълнение

юли 2013 - септември 2013 г. 

Възложител

"БТВ Медиа Груп"

Решение

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура в "БТВ Медиа Груп" ЕАД спрямо изискванията за сигурност на информацията и защита на данните. Дейностите включват идентифициране и оценка на риска и ефикасността на внедрените от организацията контроли за сигурност; преглед на комуникационната сигурност; анализ на сигурността на основните web приложения; проверка на сигурността на базите данни, основните сървърни комплекси, крайни работни станции; преглед на механизмите за физическа сигурност; проверка на плана и средствата за осигуряване на непрекъснатост на дейностите; сканиране на уязвимости от интернет; изготвяне и представяне на окончателен доклад от одита.

Ползи

След извършване на одита мениджмънтът на "БТВ Медиа Груп" придоби по-детайлна представа за текущото състояние на ИТ и комуникационната им инфраструктура, като се взеха мерки както за подобряване на сигурността от гледна точка на ИКТ в организацията, така и за подобряване и оптимизация на ИКТ инфраструктурата и на процеси свързани с нея.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.