Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Проект:

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ) 

 

Цел на проекта

Въвеждането на системата има за цел постигане на дистанционно отчитане на електромери, контрол на потреблението, сигнализация при определени събития, изготвяне на енергийни баланси и справочна информация.

 

 

Решение


В обхвата на проекта са извършени дейности по демонтаж на съществуващи електромери и часовникови превключватели и доставка и монтаж на необходимото оборудване, в това число: филтри; концентратори на данни; монофазни и трифазни електромери за директно свързване с PLC модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модул; монофазни и трифазни електромери с GPRS модул и реле за управление на товара; трифазни електромери за индиректно свързване с GPRS модул, както и доставка, монтаж, инсталация, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер, обучение на служители на възложителя. Контракс въвежда принципно нова технология за управление и контрол на инсталацията, чрез разработка на специален софтуер „Одисей“.

 

Централната система управлява и отчита дистанционно електромерите и концентраторите, съхранява данните за период от минимум 3 години и осигурява архив на данните за по дълъг период. Системата приема и изпълнява ежедневно и автоматично поръчки от клиентската система на възложителя (SAP), свързани с отчитане на електромерите, прекъсване и възстановяване на захранването, както и своевременно връща към SAP обратна информация за изпълнението. Системата предоставя възможност за отчитане на електромера на място посредством мобилен терминал или преносим компютър през интерфейса за поддръжка, за дистанционно включване/ изключване на електрозахранването на даден обект от специализирания софтуер за управление на системата, дистанционно конфигуриране на системни компоненти.

 

Дейностите по демонтаж съответно монтаж на оборудването (електромери и комуникационни устройства) се извършват на електромерните табла на битови и стопански потребители на територията на Община Перник, Община Столична, гр. Дупница, гр. Лом и гр. Петрич съгласно изискванията на действащото законодателство и съответните нормативни документи и правила за експлоатация на електроразпределителната мрежа.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.