Медицински Университет - Пловдив

Проект


Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно - информационния център на МУ - Пловдив.

 

Период на изпълнение


февруари 2013 - юни 2013 г.

 

Възложител


Медицински Университет - Пловдив

 

Решение

Модернизиране на БИЦ чрез внедряване на RFID система за автоматизация на библиотеката, разширяване на възможностите на софтуерната платформа за управление на библиотеката, изграждане на сървърна инфраструктура, доставка на компютърно оборудване, изграждане на мрежова инфраструктура, доставка на оборудване и софтуер за хора в неравностойно положение.

Доставено оборудване и софтуер

  • Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддрръжка на: енергоспестяващи терминални станции и компютри (вкл. преносими) Dell, Ncomputing и периферна техника Kyocera.
  • Мултимедийно оборудване за организиране на презентации и групова работа Optoma
  • Библиотечни сървъри Dell с UPS оборудване за доразвиване на мрежовата инфраструктура и изграждане на единна база данни на БИЦ
  • Лицензиран софтуер: (Windows 7, MSOffice 2010, MSWindows Server 2012, Fine Reader Professional Edition + BG речник (за OCR система), Adobe
  • Антивирусен софтуер - разработване на модули, надграждащи действащия библиотечен софтуер “Автоматизирана библиотека”, версия 2012, с оглед разширяване на функционалността в следните аспекти: възможност за задаване на лични и групови пароли на потребителите в модула за електронно картотекиране на читателите и администриране на паролите
  • Предоставяне на библиографски и електронни ресурси с нива на достъп чрез читателски пароли
  • Обмен на електронни записи и дигитализирани документи с други библиотеки в страната
  • Осигуряване на (безжичен) интернет достъп
  • Оборудване на зала за видеообучение и мултимедийни презентации (мултимедиен проектор, екран, лаптоп, LCD екран за презентации, видео и DVD плейър)
  • Доставка и внедряване на RFID система за оптимизиране на библиотечното обслужване, инсталация на мрежова комуникация, тестване, внедряване на оборудването и софтуера и обучение за работа/ ползване

Ползи


Чрез модернизацията на БИЦ МУ-Пловдив значително подобри работата при обслужването на читатели, оптимизира времето за рутинни дейности на персонала, повиши нивото на сигурност в библиотеката, автоматизира редица процеси, предостави възможности за нови услуги към потребителите.


Благодарение на реализацията на този проект библиотеката на МУ-Пловдив спечели престижната награда на международния конкурс Science and Education в Оксфорд за най-добра университетска библиотека" за 2014 г.

 

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.