Медицински университет, Пловдив

Проект

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Пeриод на изпълнение

ноември 2013- юни 2014 г.

Възложител

Медицински университет, Пловдив

Решение

Изграждане на комплекс от технологични, административно-организационни и нормативни ресурси за провеждане на електронно обучение и ефективни форми на дистанционно обучение в областта на общественото здраве за нуждите на Медицински университет, Пловдив. Дейностите включват разработка, инсталация, настройка, тестване, внедряване на интегрирана система за обучение; провеждане на специализирани обучения на преподаватели и администратори; дизайн и проектиране на е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; разработване на е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; създаване и организиране на достъп и функциониране на цифрови хранилища с е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; разработване на необходимата вътрешна методическа и нормативна база за регламентиране на е-форми на дистанционно обучение в областта на общественото здраве.

  • Разработена и внедрена софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение във ФОЗ
  • Разработени и проектирани е-образователни ресурси по 64 дисциплини
  • Създадени цифрови хранилища с е-образователни ресурси
  • Разработка на методическа и нормативна база с регламентиране на процесите
  • Обучение на преподаватели за подготовка на е-образователни ресурси и за работа със софтуерната платформа

Ползи

С внедряването на платформата МУ-Пловдив получи възможност за развитие на възможностите за електронно и дистанционно образование, което повишава качеството на университетите и привлича повече студенти, включително и чуждестранни.

 

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.