Министерство на образованието и науката (МОН)

Проект

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура на територията на МОН по проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по 7 обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на системи за съхранение на данни".

 

Възложител

Министерство на образованието и науката

 

Решение

  • Доставка и инсталация на дискови масиви за нуждите на МОН
  • Доставени и инсталирани са два броя високонадеждни дискови масиви от най-висок клас Fujitsu Eternus DX8700 S2 - 3 броя
  • Високонадеждни дискови масиви Fujitsu Eternus DX80 S2 и лентова библиотека за архивиране Fujitsu Eternus LT 40S2
  • Гаранционен срок 3 години в режим 24х7х365. Доставката включва 3 бр. дискови масиви Fujitsu Eternus DX80 S2, 2 бр. дискови масиви Fujitsu Eternus DX8700 S2, 1 бр. лентова библиотека за архивиране Fujitsu Eternus LT 40S2

Ползи

Доставеното оборудване поема всички нужди от дисково пространство и осигурява необходимата производителност на дисковите операции, необходими за нормалната работа на всички услуги и системи на министерството: виртуализационна инфраструктура, електронна поща, web сайт и други.


Многократно се увеличава бързодействието и надеждността на предлаганите от МОН услуги.

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.