Министерство на образованието и науката (МОН)

Проект

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура на територията на МОН по проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по 7 обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на системи за съхранение на данни".

 

Възложител

Министерство на образованието и науката

 

Решение

  • Доставка и инсталация на дискови масиви за нуждите на МОН
  • Доставени и инсталирани са два броя високонадеждни дискови масиви от най-висок клас Fujitsu Eternus DX8700 S2 - 3 броя
  • Високонадеждни дискови масиви Fujitsu Eternus DX80 S2 и лентова библиотека за архивиране Fujitsu Eternus LT 40S2
  • Гаранционен срок 3 години в режим 24х7х365. Доставката включва 3 бр. дискови масиви Fujitsu Eternus DX80 S2, 2 бр. дискови масиви Fujitsu Eternus DX8700 S2, 1 бр. лентова библиотека за архивиране Fujitsu Eternus LT 40S2

Ползи

Доставеното оборудване поема всички нужди от дисково пространство и осигурява необходимата производителност на дисковите операции, необходими за нормалната работа на всички услуги и системи на министерството: виртуализационна инфраструктура, електронна поща, web сайт и други.


Многократно се увеличава бързодействието и надеждността на предлаганите от МОН услуги.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.