Общинска банка (ОБ)

Проект

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за гласова комуникация.

Период на изпълнение

2013 - 2014 г.

Текущо състояние

Предходната организация на гласовите услуги на Общинска банка е базирана на отделни самостоятелни телефонни централи, разположени в клоновата мрежа, на които се терминират много на брой и различни по вид телефонни линии. Така всички необходими настройки и промени се осъществяват локално, като това води до високи разходи за тези дейности, ниска проследимост на състоянието и техническата изправност и необходимост от значително време за осъществяване на техническа диагностика и конфигурации. Разговорите между клоновете се заплащат като селищни и междуселищни разговори. Значително е затруднено внедряването и прилагането на нови, общи за банката, функции и комуникацията между служителите. Част от външните линии са от аналогов тип, което води до проблеми с качеството на връзката.

Решение

Одит и оптимизация на съществуващата активна директория
Миграция на текущата система за електронна поща MS Exchange 2003 към MS Exchange 2010 (диагностициране, планиране и дизайн на новата система, изготвяне на план за миграция)
Обновяване на мрежовата инфраструктура на банката (анализ, проектиране, планиране и обновяване на мрежовата инфраструктура на банката, както и доставка на телекомуникационно оборудване – комутатори Cisco).

Дейностите са извършвани при спазване на добрите практики, заложени в стандарта за управление на услугите ISO 20000-1:2011 и ITIL, в т. ч. Service Design, Service Transition, Release management.

Внедреното решение за гласови комуникации, базирано на оборудване от водещия световен производител в тази област AVAYA, e централизирана VoIP платформа, решаваща описаните по-горе проблеми и даваща висока степен на стабилност, скалируемост и гъвкавост. По този начин цялата клонова мрежа е обединена в обща структура, улесняваща комуникацията, наблюдението и диагностиката на всички гласови услуги на банката и намаляваща драстично разходите за тях.

 

Доставката и инсталацията включват:

Основен дублиран сървър, основен и допълнителен AMG за банката, резервиращи системи, 63 централи за рег. офиси, 488 IP телефонни апарата, планиране, доставка, инсталация и пускане в експлоатация в 63 офиса на банката. Интеграция на решението с телекомуникационната система на банката. Изграждане на резервиращ телефонен център в отдалечена дестинация.

Проектът е изпълнен чрез планиране, проектиране, дизайн, инсталация, внедряване, пускане в експлоатация, обучение на администратори и потребители, създаване на интеграция с наличните стационарни и мобилни системи на Банката.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.