Общинска банка

Проект

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи. 

Цел на проекта

Доставка, инсталация, конфигурация и пускане в експлоатация на защитни стени от ново поколение, включително и софтуерни лицензи за осигуряване на функционалности по защита на мрежата и изграждане на висока отказоустойчивост. В обхвата на проекта влиза и осигуряване на гаранционна поддръжка за период от 24 месеца.

Срокове и изпълнение

Доставени, инсталирани и настроени са 2 бр. защитни стени от ново поколение Dell SonicWall NSA 3600 заедно с необходимите софтуерни лицензи. Срокът за доставка, активиране на лицензите и пускане в експлоатация на техниката беше 15 работни дни. Срокът на техническата поддръжка е 2 години. КОНТРАКС успя да изпълни проекта в предвидените срокове и без да допусне прекъсване в мрежовата свързаност на банката.

Ползи

Имплементираното оборудване позволява изграждането на защитена мрежа и подсигурява банката от голям брой кибер атаки. По този начин се постига по-голяма сигурност на данните, с които работи Общинска банка, и се намалява общият риск за организацията от хакерски атаки. Изградената висока отказоустойчивост между двете устройства осигурява непрекъснатост на мрежовата сигурност при отпадане на едното устройство и добавя още едно ниво на надеждност в системата, като премахва "единичната точка на повреда" от входа на мрежата. Осигурената гаранционна поддръжка гарантира ясни и бързи срокове за реакция и отстраняване на повреди по устройствата или грешки в софтуерното осигуряване.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022
АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.