Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, 2007 – 2009

Проект:

Изграждане на Център за аерокосмическо наблюдение - на два етапа - цялостен проект и внедрвяване на системи за дистанционно наблюдение, внедряване на наземни станции за получаване на сателитни данни и специализирани софтуери за обработката им

 

Центърът за аерокосмическо наблюдение
е създаден на два етапа с проект на програма ФАР - „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво“.
В центъра са внедрени технологии за дистанционни изследвания на Земята от Космоса, в т.ч.:

• Две наземни сателитни станции за прием и обработка на данни в реално време
• На база разработени от НАСА алгоритми, ЦАН разполага с подробен набор от данни и физически параметри, даващи информация за моментното състояние на атмосфера- та, земната и водната повърхност
• Инсталирана система за хидродинамично моделиране на водни течения
• Методология за приблизителна оценка на вероятни количества валежи на база данните от метеорологичните сателити
• Създадена е национална база данни от агроклиматични данни и основни индекси за състоянието на растителната покривка, определени на база сателитни данни
• Инсталирана е първата в страната софтуерна система за локализиране на пожари на база сателитни данни в близко до реалното време

 

Центърът за аерокосмическо наблюдение осигурява:
1. Приемане и анализ на продукти от сателитни системи MODIS, NOAA AVHRR, Fung Yen и DMC
2. Актуализиране на карти и регистриране на настъпили изменения
3. Решения за мониторинг на бедствия и аварии: наводнения, пожари, суша
4. Географска информационна система и портал
Информацията се разпространява чрез WEB базирано решение, до крайни потребители - Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението / Главна Дирекция Гражданска защита / Оперативни центрове на ГДПБЗН.

 

С внедрените от Контракс решения на ЦАН:
• Осигурява наблюдение на територията на страната в реално време с помощта на технологиите за дистанционни изследвания на Земята от Космоса.
• Съдейства за своевременно и адекватно вземане на решения от компетентните органи на общинско, областно и национално ниво при заплаха или при възникнало бедствие.
• Превръща се в съществен елемент на интегрираната Национална система за управление на извънредни ситуации.
Данните от ЦАН могат да се използват както за извършването на различни видове оценки и анализи свързани с природните бедствия, така и за анализи в сферата на хидрологията, метеорологията, климатологията, океанологията, екологията, земеделието, антропо-генните замърсявания на водите и атмосферата и др.
Системата поставя основите на модерно дистанционно наблюдение и анализ и притежава голям потенциал за развитие с нови технологии и може да бъде много полезна за обществото.

Държавна агенция „Архиви“
Държавна агенция „Архиви“

Система за е-Архивиране на ценни електронни документи“ за  Държавна агенция „Архиви“

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005

Доставка, изграждане на мрежи и инсталация на оборудване за специализирана структура на Министерство на труда и социалната политика, агенцията за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в цялата страна.

Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004
Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004

Изграждане на структурни кабелни системи в 365 районни поделения на МВР (повече от 8700 точки).

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Столична община, 2014
Столична община, 2014

Изграждане на контактен център за Столична община (call.sofia.bg)

Министерство на извънредните ситуации 2007-2008
Министерство на извънредните ситуации 2007-2008

Национална система за спешни повиквания 112, включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112 разположени съответно в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана.

Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015
Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015

Внедряване на система за регистрация и наблюдение на превозни средства в Монголия. Доставка, инсталиране, тестване и конфигуриране на унифицирана система за регистрация и наблюдение на превозни средства.

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

kontrax-no-img
Информационна система за Общински съвет (ИСОС), 2007

Създаден е ИСОС - Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната.

Национално сдружение на общините в Република България, 2013
Национално сдружение на общините в Република България, 2013

Техническо подсигуряване на общините в България по проект Е-Подем

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Агенция Пътна Инфраструктура 2015
Агенция Пътна Инфраструктура 2015

Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България. Разработена и въведена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища от i-ви и ii-ри клас в р. България

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

Агенция по геодезия, картография и кадастър, 2007-2021
Агенция по геодезия, картография и кадастър, 2007-2021

Поддръжка на компютърната инфраструктура за Агенция по геодезия, картография и кадастър

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника