Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, 2007 – 2009

Проект:

Изграждане на Център за аерокосмическо наблюдение - на два етапа - цялостен проект и внедрвяване на системи за дистанционно наблюдение, внедряване на наземни станции за получаване на сателитни данни и специализирани софтуери за обработката им

 

Центърът за аерокосмическо наблюдение
е създаден на два етапа с проект на програма ФАР - „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво“.
В центъра са внедрени технологии за дистанционни изследвания на Земята от Космоса, в т.ч.:

• Две наземни сателитни станции за прием и обработка на данни в реално време
• На база разработени от НАСА алгоритми, ЦАН разполага с подробен набор от данни и физически параметри, даващи информация за моментното състояние на атмосфера- та, земната и водната повърхност
• Инсталирана система за хидродинамично моделиране на водни течения
• Методология за приблизителна оценка на вероятни количества валежи на база данните от метеорологичните сателити
• Създадена е национална база данни от агроклиматични данни и основни индекси за състоянието на растителната покривка, определени на база сателитни данни
• Инсталирана е първата в страната софтуерна система за локализиране на пожари на база сателитни данни в близко до реалното време

 

Центърът за аерокосмическо наблюдение осигурява:
1. Приемане и анализ на продукти от сателитни системи MODIS, NOAA AVHRR, Fung Yen и DMC
2. Актуализиране на карти и регистриране на настъпили изменения
3. Решения за мониторинг на бедствия и аварии: наводнения, пожари, суша
4. Географска информационна система и портал
Информацията се разпространява чрез WEB базирано решение, до крайни потребители - Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението / Главна Дирекция Гражданска защита / Оперативни центрове на ГДПБЗН.

 

С внедрените от Контракс решения на ЦАН:
• Осигурява наблюдение на територията на страната в реално време с помощта на технологиите за дистанционни изследвания на Земята от Космоса.
• Съдейства за своевременно и адекватно вземане на решения от компетентните органи на общинско, областно и национално ниво при заплаха или при възникнало бедствие.
• Превръща се в съществен елемент на интегрираната Национална система за управление на извънредни ситуации.
Данните от ЦАН могат да се използват както за извършването на различни видове оценки и анализи свързани с природните бедствия, така и за анализи в сферата на хидрологията, метеорологията, климатологията, океанологията, екологията, земеделието, антропо-генните замърсявания на водите и атмосферата и др.
Системата поставя основите на модерно дистанционно наблюдение и анализ и притежава голям потенциал за развитие с нови технологии и може да бъде много полезна за обществото.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Национално сдружение на общините в Република България, 2013
Национално сдружение на общините в Република България, 2013

Техническо подсигуряване на общините в България по проект Е-Подем

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005

Доставка, изграждане на мрежи и инсталация на оборудване за специализирана структура на Министерство на труда и социалната политика, агенцията за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в цялата страна.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Министерство на извънредните ситуации 2007-2008
Министерство на извънредните ситуации 2007-2008

Национална система за спешни повиквания 112, включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112 разположени съответно в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

Столична община, 2014
Столична община, 2014

Изграждане на контактен център за Столична община (call.sofia.bg)

Агенция Пътна Инфраструктура 2015
Агенция Пътна Инфраструктура 2015

Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България. Разработена и въведена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища от i-ви и ii-ри клас в р. България

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004
Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004

Изграждане на структурни кабелни системи в 365 районни поделения на МВР (повече от 8700 точки).

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

kontrax-no-img
Информационна система за Общински съвет (ИСОС), 2007

Създаден е ИСОС - Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Народно събрание на Република България 2008-2010
Народно събрание на Република България 2008-2010

Система за гласуване в народно събрание – комплексен проект, включващ доставка на сървърно и комуникационно оборудване, пултове за гласуване и разработка на специализиран софтуер обслужващ дейността на народните представители.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.