Агенция по геодезия, картография и кадастър

Проект

Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър.

Решение

  • Подпомагане администрирането на хардуерните системи и на приложните софтуерни продукти
  • Предоставяне на технически съвети и помощ по използване на хардуера и софтуера
  • Поддържане на система за техническа поддръжка (Help Desk) за потребителите на хардуера и софтуера
  • Поддържане на съществуващия хардуер
  • Предоставяне на обучение и трансфер на знания на служителите на Агенцията относно тези дейности
  • Над 1000 поддържани устройства и системи

Дейностите са извършвани при спазване на добрите практики, заложени в стандарта за управление на услугите ISO 20000-1:2011 и ITIL.

Следгаранционното сервизно обслужване обхваща следните дейности:

Приемане на заявка за проблеми, диагностика, профилактика, ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на ремонтно-непригодните. Предоставяне на консултации за по-ефективна експлоатация на техниката, представяне на обосновани предложения за бракуване на поддържаната техника.

Системни оператори, работещи на място в офисите на АГКК с цел системно администриране, техническа помощ, конфигуриране на мрежовите устройства.

Поддръжка на място на съществуващия специфичен и общ софтуер на кадастъра и на базата данни съгласно техническото задание: MS Windows на работните станции, Cisco IOS за рутерите, Cisco IOS за мрежовите комутатори, Cisco IOS за защитните стени, софтуер за управление реда на обслужване, конфигуриране на мрежовите устройства.

Цялостен анализ на офисните разходи за копиране, принтиране, сканиране, изпращане на факс и мултифункционални системи за печат, включително управлението на документ потока, и технически доклад с оценка и резюме на ресурсната и разходната ситуация в съответствие с помещенията, отделите и работните места, които да послужат за бъдеща основа за решение за оптимизиране на системата за управление на документооборота. Икономически анализ, технически анализ и организационен анализ на използването на ИТ инфраструктурата и препоръки за развитие. Анализ на конфигурациите на потребителския софтуер.

Времето за реакция на КОНТРАКС след първоначалното уведомяване за възникнал проблем е до 2 часа от 08.30 до 17.00 часа в рамките на работната седмица или до един час при наличието на сериозен проблем, засягащ работоспособността на цяло звено или служба. Времето за отстраняване на възникнал хардуерен, софтуерен и/или комуникационен проблем - до 24 часа, считано от момента на заявката.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.