Агенция по геодезия, картография и кадастър

Проект

Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър.

Решение

  • Подпомагане администрирането на хардуерните системи и на приложните софтуерни продукти
  • Предоставяне на технически съвети и помощ по използване на хардуера и софтуера
  • Поддържане на система за техническа поддръжка (Help Desk) за потребителите на хардуера и софтуера
  • Поддържане на съществуващия хардуер
  • Предоставяне на обучение и трансфер на знания на служителите на Агенцията относно тези дейности
  • Над 1000 поддържани устройства и системи

Дейностите са извършвани при спазване на добрите практики, заложени в стандарта за управление на услугите ISO 20000-1:2011 и ITIL.

Следгаранционното сервизно обслужване обхваща следните дейности:

Приемане на заявка за проблеми, диагностика, профилактика, ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на ремонтно-непригодните. Предоставяне на консултации за по-ефективна експлоатация на техниката, представяне на обосновани предложения за бракуване на поддържаната техника.

Системни оператори, работещи на място в офисите на АГКК с цел системно администриране, техническа помощ, конфигуриране на мрежовите устройства.

Поддръжка на място на съществуващия специфичен и общ софтуер на кадастъра и на базата данни съгласно техническото задание: MS Windows на работните станции, Cisco IOS за рутерите, Cisco IOS за мрежовите комутатори, Cisco IOS за защитните стени, софтуер за управление реда на обслужване, конфигуриране на мрежовите устройства.

Цялостен анализ на офисните разходи за копиране, принтиране, сканиране, изпращане на факс и мултифункционални системи за печат, включително управлението на документ потока, и технически доклад с оценка и резюме на ресурсната и разходната ситуация в съответствие с помещенията, отделите и работните места, които да послужат за бъдеща основа за решение за оптимизиране на системата за управление на документооборота. Икономически анализ, технически анализ и организационен анализ на използването на ИТ инфраструктурата и препоръки за развитие. Анализ на конфигурациите на потребителския софтуер.

Времето за реакция на КОНТРАКС след първоначалното уведомяване за възникнал проблем е до 2 часа от 08.30 до 17.00 часа в рамките на работната седмица или до един час при наличието на сериозен проблем, засягащ работоспособността на цяло звено или служба. Времето за отстраняване на възникнал хардуерен, софтуерен и/или комуникационен проблем - до 24 часа, считано от момента на заявката.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.