Агенция по геодезия, картография и кадастър, 2007-2021

Проект:

Поддръжка на всички некритични устройства (персонални компютри, печатащи и сканиращи устройства), както и всички критични дейта център системи – телекомуникационна система, сървъри и дискови масиви, системен и приложен софтуер за Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

В МОМЕНТА АГКК РАЗПОЛАГА СЪС СЪВРЕМЕННА ДОБРЕ ИЗГРАДЕНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА С ВИСОКА СТЕПЕН НА НАДЕЖДНОСТ И СИГУРНОСТ И ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ

Недопускането на критични проблеми за времето на поддръжка от Контракс позволиха на администрацията на АГКК да работи нормално и да предоставя електронните услуги за гражданите без сериозни прекъсвания.

 

Предистория
През август 2007 година Контракс спечели конкурс за избор на консултант за техническа помощ по отношение на информационната инфраструктура и внедряването на новата информационна система на АГКК, проект, финансиран по Световна банка. Проектът включваше нови технологии и интензивна работа по подготовката на информационната инфраструктура на Агенцията за внедряване на съвременни информационни системи и последваща техническа поддръжка и помощ на потребителите. Успешното изпълнение на тази задача беше в основата за изграждане на дългогодишно взаимно доверие и партньорство в областта на информационните технологии между АГКК и Контракс. През годините Контракс изпълнява за АГКК редица подобни проекти за поддръжка на системите, в това число за периода от 2008 - 2011 и от 2015-2019 година.

 

Проект
През периода 2019 – 2021 Контакс е изпълнител по проект за техническа поддръжка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектът включва поддръжка на всички некритични устройства (персонални компютри, печатащи и сканиращи устройства), както и всички критични дейта център системи – телекомуникационна система, сървъри и дискови масиви, системен и приложен софтуер. Контракс е осигурил екипи, които са ангажирани с поддръжка на място с постоянно присъствие в офисите на АГКК, като включват дейностите по инсталиране и конфигуриране на системен софтуер, поддръжка на хардуер, ИТ консултиране, миграция и оптимизация на ИТ.

 

Решение
Контракс на база на своя опит и налични ресурси извъри успешна подготовка на средата и внедряване на нови версии на електронна поща, миграция на всички работни станции към най-нова версия на Windows операционна система.
През 2019 година Контракс успешно мигрира цялата ИТ инфраструктура на принципно нова платформа, в това число файлов сървър, телекомуникационна система. Дейта център средата е прехвърлена на системи с отворен код, което намалява разходите, като заедно с виратуализацията са внедрени и нови хардуерни ресурси, с което е постигната висока стабилност на системите. Това включва нови DNS, mail gateway, мигриране на всички виртуални машини, както и системи за архивиране и мониторинг.

Електронната поща бе мигрирана към последна версия, като бяха разрешени проблемите с честото отпадане на услугата за един или групи от потребители, обновлението доведе до подобрено качество и достъпност на електронната поща. Беше внедрена система за проекти и заявки за услуги, с която се управлява ефективно работата на ИТ дирекцията на Агенцията и се обслужват крайните потребители.
В областта на телекомуникациите е преконфигурирана цялата система, което води до повишаване на сигурността и намаляване на рисковете за системите на Агенцията. В резултат на това бяха елиминирани престоите поради прекъсвания на различни услуги. Извършено е обновяване на телеком средата, като са отстранени всички стари устройства и са обновени конфигурациите.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005

Доставка, изграждане на мрежи и инсталация на оборудване за специализирана структура на Министерство на труда и социалната политика, агенцията за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в цялата страна.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Министерство на извънредните ситуации 2007-2008
Министерство на извънредните ситуации 2007-2008

Национална система за спешни повиквания 112, включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112 разположени съответно в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Столична община, 2014
Столична община, 2014

Изграждане на контактен център за Столична община (call.sofia.bg)

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Национално сдружение на общините в Република България, 2013
Национално сдружение на общините в Република България, 2013

Техническо подсигуряване на общините в България по проект Е-Подем

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Народно събрание на Република България 2008-2010
Народно събрание на Република България 2008-2010

Система за гласуване в народно събрание – комплексен проект, включващ доставка на сървърно и комуникационно оборудване, пултове за гласуване и разработка на специализиран софтуер обслужващ дейността на народните представители.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004
Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004

Изграждане на структурни кабелни системи в 365 районни поделения на МВР (повече от 8700 точки).

Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015
Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015

Внедряване на система за регистрация и наблюдение на превозни средства в Монголия. Доставка, инсталиране, тестване и конфигуриране на унифицирана система за регистрация и наблюдение на превозни средства.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Агенция Пътна Инфраструктура 2015
Агенция Пътна Инфраструктура 2015

Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България. Разработена и въведена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища от i-ви и ii-ри клас в р. България

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Държавна агенция „Архиви“
Държавна агенция „Архиви“

Система за е-Архивиране на ценни електронни документи“ за  Държавна агенция „Архиви“

kontrax-no-img
Информационна система за Общински съвет (ИСОС), 2007

Създаден е ИСОС - Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната.