Главна инспекция по труда

Проект

Изграждане на комуникационната инфраструктура на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Възложител

ИА „Главна инспекция по труда“

В края на 2014 г. успешно приключи изпълнението на проект за Изграждане на комуникационната инфраструктура на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда."

В ролята си на изпълнител КОНТРАКС извърши всички необходими дейности по проектиране на новата мрежа, доставка на необходимото активно и пасивно оборудване, монтаж, инсталация и конфигуриране, както и цялостно изграждане, тестване, сертифициране и пускане в експлоатация на модернизирана СКС, отговаряща на най-съвременните стандарти и изисквания.

Решение

Модерна комуникационна инфраструктура, обединяваща 29 дирекции „Инспекция по труда“ на територията на страната, която гарантира висококачествена и надеждна среда за пренос на глас, данни и видео, и гарантира покритие на нарастващите изисквания към локалните мрежи за поне 25 години напред, като осигурява:

  • Поддръжка на глас (IP телефония), данни и видео
  • Централизирано управление на мрежовите услуги - включване на локалните мрежи в териториалните звена в единната електронна съобщителна мрежа и разделяне на работните групи в отделни VLAN мрежи; възможност за използване на единна система за мониторинг и контрол (SNMP, RMON)
  • Ефективна поддръжка в условията на многоетажни сгради
  • Защита от електромагнитни смущения
  • Надеждност и сигурност - контрол на достъпа до ресурсите на локалната мрежа; резервиране на топологията на локалната мрежа (ядрото и трасетата) чрез използване на протоколи като STP/RSTP/MSTP, стекиране, Ring технологии, VRRP

 

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell