Главна инспекция по труда

Проект

Изграждане на комуникационната инфраструктура на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Възложител

ИА „Главна инспекция по труда“

В края на 2014 г. успешно приключи изпълнението на проект за Изграждане на комуникационната инфраструктура на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда."

В ролята си на изпълнител КОНТРАКС извърши всички необходими дейности по проектиране на новата мрежа, доставка на необходимото активно и пасивно оборудване, монтаж, инсталация и конфигуриране, както и цялостно изграждане, тестване, сертифициране и пускане в експлоатация на модернизирана СКС, отговаряща на най-съвременните стандарти и изисквания.

Решение

Модерна комуникационна инфраструктура, обединяваща 29 дирекции „Инспекция по труда“ на територията на страната, която гарантира висококачествена и надеждна среда за пренос на глас, данни и видео, и гарантира покритие на нарастващите изисквания към локалните мрежи за поне 25 години напред, като осигурява:

  • Поддръжка на глас (IP телефония), данни и видео
  • Централизирано управление на мрежовите услуги - включване на локалните мрежи в териториалните звена в единната електронна съобщителна мрежа и разделяне на работните групи в отделни VLAN мрежи; възможност за използване на единна система за мониторинг и контрол (SNMP, RMON)
  • Ефективна поддръжка в условията на многоетажни сгради
  • Защита от електромагнитни смущения
  • Надеждност и сигурност - контрол на достъпа до ресурсите на локалната мрежа; резервиране на топологията на локалната мрежа (ядрото и трасетата) чрез използване на протоколи като STP/RSTP/MSTP, стекиране, Ring технологии, VRRP

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".